BESTUUR

Het bestuur van het ILPA is als volgt samengesteld:
Annego Hogebrink, voorzitter, 
Mohamed Ezhar, penningmeester,
Sybren Rozendal, secretaris,

Andy Deutsch, lid,
Saira Joemrati, lid,
Coos de Wit, lid.

Het ILPA bestaat sinds 2004 en stelt zich ten doel een vreedzaam samenleven van
bevolkingsgroepen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achter-
gronden in Alkmaar e.o. te stimuleren. We doen dit door middel van thema-avonden,
ontmoetingen, een cursus en het onderhouden van contacten.
Het ILPA maakt deel uit van het Diversiteits Overleg Alkmaar (DOA) en doet mee
in de Dag van de dialoog.
Een onderdeel van het ILPA is de 3-boekengroep, een bezinningsgroep vanuit jodendom,
christendom en islam.
We staan open voor uw suggesties, ideeën, tips en voor samenwerking in b.v. pro-
jecten en andere activiteiten die goed zijn voor de kwaliteit van onze samenleving.

Adres ILPA:

Annego Hogebrink,
Lekerwaard 160,
1824 HH Alkmaar,
tel. 072-561 64 18
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beleidsplan Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar 2016-2020

I.Wat is het ILPA?
De stichting ILPA is een platform voor mensen uit verschillende religies en culturen. Binnen het ILPA functioneren het bestuur en de 3 Boekengroep. Het bestuur maakt beleid en voert dat uit. De 3 Boekengroep bestudeert onderwerpen uit de Tenach (het eerste of oude Testament van de Bijbel), uit het tweede of nieuwe Testament van de Bijbel en uit de Koran. Deze groep zorgt daarmee voor de inhoudelijke input van het bestuur.
De visie van het ILPA is beschreven in een apart document.

 II.Waar staat het ILPA?
Het ILPA staat levensbeschouwelijk en maatschappelijk gezien, midden in de samenleving. Het probleem doet zich echter voor dat de Moslimgemeenschappen in Alkmaar nauwelijks bij de activiteiten van het ILPA betrokken zijn. Onze “platte” Nederlandse cultuur staat haaks op de meer hiërarchische en patriarchale cultuur van andere tradities. Onbewuste vanzelfsprekendheden in omgaan met elkaar zijn mede daardoor verschillend en geven dikwijls aanleiding tot misverstanden en onbegrip van weerszijden. Er is een grote leemte in kennis over elkaars achtergronden, tradities en gewoonten.
Niet altijd is duidelijk wat met welke begrippen (participeren, integreren, assimileren, aanpassen enz.) wordt bedoeld. Dit kan tot spraakverwarring leiden.
De leden van het ILPA hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur. Op dit moment zijn zij wel afkomstig uit de drie Abrahamitische religies maar zij vertegenwoordigen deze stromingen niet. Het lid van het ILPA met de achtergrond van het Humanistisch Verbond heeft in 2014 afscheid genomen en er is nog geen vervanger gevonden. Het bestuur is klein en daardoor kwetsbaar. Verder is het ILPA in de Alkmaarse samenleving nauwelijks bekend.

 III.Waar wil het ILPA naar toe?
Het ILPA wil het vreedzaam samenleven bevorderen van bevolkingsgroepen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden in Alkmaar en omgeving. Alle (geestelijke) stromingen hebben waardevolle elementen die inspirerend kunnen zijn voor anderen. Daarom wil het ILPA actief mee bouwen aan onze samenleving, met ruimte voor verschillen en diversiteit.

 IV.Hoe wil het ILPA het doel bereiken?
Voor het bereiken van dit doel heeft het ILPA de volgende werkdoelen vastgesteld.
1.
Het vormgeven van de platformfunctie door:
    a.
Het faciliteren van ontmoetingen tussen mensen uit de verschillende stromingen/tradities.
    b.
Het faciliteren van het uitwisselen van kennis en informatie uit die stromingen/tradities.
    c.
Het faciliteren van en deelnemen aan activiteiten van de verschillende stromingen/tradities.
2.
Het leggen van contacten met de formele moslimorganisaties.
3.
Het verzorgen van de PR.
4.
Het uitbreiden van het bestuur met mensen vanuit de moslimgemeenschappen en het invullen van de vacature van het Humanistisch Verbond.
5.
Het opstellen van een begrippenlijst.
Voor het verwezenlijken van de werkdoelen kan per werkdoel gezocht worden naar “bondgenoten”.

V.Activiteitenplan
Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld waarin wordt aangegeven welk werkdoel op welke manier wordt vorm gegeven.

 

Visiedocument ILPA 2014

Achtergrond.

Lang geleden was de Grote Kerk het middelpunt van de Alkmaarse samenleving. Tegenwoordig wordt de skyline van Alkmaar bepaald door flats, kantoren, de vuilverbranding en het voetbalstadion. En naast de Grote Kerk vinden we de Openbare Bibliotheek en het Cultureel Centrum De Vest. Er is een grote verscheidenheid aan organisaties en stromingen. De samenleving is multicultureel geworden en is volop in beweging.

Samenleven in een tijd van snelle veranderingen kan mensen inspireren, maar ook onzeker maken. Want wat is de richting waarin we ons bewegen? Welke zorgen en problemen komen we tegen op onze weg? Welke waarden vinden we belangrijk? In wat voor toekomst willen we leven? Hoe werken we samen aan een samenleving waarin mensen van alle leeftijden en met een veelheid aan achtergronden, gedachten en gevoelens zich thuis kunnen voelen?

Daarbij wordt ook duidelijk dat alles wat in onze samenleving gebeurt niet los staat van ontwikkelingen in Europees verband en op wereldniveau.

Waarom is het Ilpa nodig?

In Alkmaar werd in 2004, op initiatief van burgemeester Marie van Rossen, het Interreligieus en levensbeschouwelijk platform Alkmaar (Ilpa) opgericht. Het Ilpa stelt zich ten doel om in Alkmaar een platform te zijn voor mensen met zeer verschillende achtergronden, religies en culturen. In het Ilpa kunnen mensen elkaar ontmoeten en elkaar bevragen, idealen en zorgen kunnen bespreekbaar worden gemaakt, vooroordelen en beeldvervormingen kunnen plaatsmaken voor het samen zoeken naar herkenning en verbondenheid. Het Ilpa kan ook een schakel zijn in een netwerk van verbindingen met andere organisaties op sociaal en cultureel gebied. Ontmoetingen en verbindingen zijn nodig om samen te werken aan een samenleving die vreedzaam, veilig en leefbaar is, voor mensen nu en voor toekomende generaties.

Idealen en verwachtingen.

De ontwikkeling van onze samenleving gaat door. Op vele gebieden, zoals de economie, de techniek, de zorg, de medische ethiek, de rechtspraak en het onderwijs, doen zich ingrijpende veranderingen voor. Voor de toekomst van onze samenleving zijn we samen verantwoordelijk. De samenleving is het huis dat we samen bouwen. Integratie en participatie betekenen dat niemand zich terugtrekt op zijn eigen eilandje, maar dat we ons verbinden en samen zoeken naar waarden die we met velen kunnen delen. De verzuiling werkt niet meer. Verwijdering en isolement willen we niet. Alle geestelijke stromingen hebben waardevolle elementen die voor anderen inspirerend kunnen zijn. Culturele diversiteit en sociale verbondenheid, dat zijn de kernwoorden van de uitdagingen waarvoor we ons samen willen inzetten, op de weg naar de toekomst van het kostbare leven, op die bijzondere planeet die aarde heet.