FreedomHouse logoRVK logo                                          

                                                               Secretariaat: R. de Rijke

                                                               e-mail:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan:
Taakgroep Vluchtelingen
t.a.v. mevr. A. Hollanders
Raad van Kerken Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Alkmaar, 12-04-2017


Geachte mevrouw Hollanders

Deze brief is een noodkreet en een hartenkreet: het betreft de inhoud en de uitvoeringspraktijk van de verplichte inburgering, inclusief de examenstof.

'Wij' zijn vrijwillige taalbegeleiders, betrokken bij het Alkmaars Freedom House: het taalcafé in de Vrijheidskerk in Alkmaar West, gelegen tussen de twee AZC's in Alkmaar.
Elke werkdag helpen wij gemiddeld dertig vluchtelingen, asielzoekers en nieuwe Nederlanders (al dan niet recent) die naar ons taalcafé komen, om Nederlands te leren. Om zich verstaanbaar te kunnen maken, om elkaar en ons te begrijpen, om zich gezien te weten, zich welkom te voelen in onze taal en onze gebruiken.
Wij zijn geen professionals, maar wij praten met ze, oefenen hun huiswerk met ze, en proberen hen te bemoedigen. Omdat wij er van overtuigd zijn dat taalvaardigheid een onmisbare voorwaarde is om te kunnen inburgeren.
Het project is een initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken. De kerkelijke werkgroep Alkmaar Freedom House coördineert en faciliteert een en ander.

Het gaat ons om de volgende punten:
. In ons taalcafé ervaren wij zelf, (en wij krijgen ook signalen van anderen), dat de gevraagde lesstof soms onwaarschijnlijke teksten behelst, die ook voor de betreffende vrijwilligers zelf soms moeilijk te begrijpen zijn. Ook sommige examenvragen zijn door ons niet te beantwoorden.
. Bovendien lijkt het er op dat, vanaf het moment dat de lessen niet meer door onderwijsinstellingen gegeven worden, ook het professionele niveau van de commerciële docenten niet altijd voldoende is. Zij hebben immers ook andere, financiële belangen.
Maar onderwijs aan anders-taligen vereist een andere, en zelfs grotere deskundigheid!
. Ook de bij-effecten van het aanbod op de vrije markt blijken drempelverhogend en daardoor vaak ontmoedigend te werken: hoe moet men als inburgeraar kiezen uit het onoverzichtelijke aanbod?
. Hoe zwaar weegt de financiële last naast alle zorgen en zwaarte van het moeten beginnen aan een nieuw leven in een vreemd land?
. Hoeveel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van deze moeizame start?
. Als duizenden studenten met beter zicht op de arbeidsmarkt zich al zo in de schulden steken, is zeker voor de nieuwe Nederlanders de drempel veel te hoog gelegd in hun 'zelfstandige' relatie met DUO.
. Tevens bereikten ons signalen van onorthodoxe en ongewenste praktijken zoals het kunnen kopen van een examenuitslag en over een opleidingsinstituut waar geen les wordt gegeven.

We zijn blij met de berichten in de pers dat meerdere instellingen met onder andere hun pamflet (d.d. maart 2017) pleiten voor het bijstellen van de huidige praktijk. Zodat gemeenten en andere instellingen die daartoe bevoegd en gekwalificeerd zijn, deze taak weer op zich gaan nemen, of in elk geval de regie terugnemen. Wij zijn het daar uiteraard hartgrondig mee eens.

Wij pleiten daarnaast ook voor het herzien van de inhoud van het inburgeringstraject, met gebruik making van mensen die praktijkervaring hebben. Schrijvers als Rodaan Al Galidi ( na een aantal boeken in het Nederlands geschreven te hebben, zakte hij voor het inburgeringsexamen), zouden daarbij van grote dienst kunnen zijn.
Bovendien blijkt nu dat voor een aanzienlijk aantal ongeletterden de sprong naar alfabetisering in een nieuwe taal veel lastiger is, zo niet ondoenlijk, dan tot dusver werd aangenomen.
Dat vereist specifieke expertise!

Als betrokken burgers die veelal ook kerkelijk actief zijn, achten wij het onze plicht vanuit onze visie en tradities om niet alleen op individueel vlak maar ook in het publieke domein op te komen voor die mensen die slachtoffer zijn van de uitwassen van de vrije markt-ideologie.

Wij hopen dat u deze brief wilt doorgeven aan die bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor de nodige beleidsveranderingen.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

Wim van Houten, voorzitter Alkmaarse Raad van Kerken
Ria de Rijke, secretaris Alkmaarse Raad van Kerken
Annego Hogebrink, vrijwilliger Alkmaar Freedom House
Ferdinand van Melle, vrijwilliger Alkmaar Freedom House
Petra van Halen, vrijwilliger Alkmaar Freedom House