Allah de Verhevene liet Jezus (vrede zij met hem) vanuit zijn wieg zijn eerste woorden spreken. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):
“Hij (Jezus) zei: ,,Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.”

(Soerat Maryam: 30)

 

Wij geloven dat Allah hem (vrede zij met hem) heeft begunstigd met wonderen die getuigden van zijn waarachtigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
(Gedenkt) toen Allah zei: ,,O Jezus zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibriel) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en de Indjiel onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen Ik de kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam.” En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: ,,Dat is niets dan duidelijke tovenarij.”

(Soerat Al-Maa'idah: 110)

 

Ook geloven wij dat Jezus (vrede zij met hem) werd geboren vanuit de maagd Maria, zonder een vader. Dit is niet onmogelijk voor Allah die slechts hoeft te zeggen: “Wees,” en het is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Aadam. Hij schiep hem uit de aarde en zei vervolgens tot hem: ,,Wees” en hij was.”

(Soerat Aali cImraan: 59)

 

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: ,,O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou een woord van Hem aan, een verheugende tijding: zijn naam is de Messias, Jezus zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.” Zij zei: ,,O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: ,,Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ,,Wees” en het is.”

(Soerat Aali cImraan: 45-47)

 

Wij geloven dat Jezus (vrede zij met hem) de kinderen van Israël toestond wat voorheen voor hen verboden was. Allah vertelt ons dat Jezus (vrede zij met hem) de kinderen van Israël het volgende heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Thora en opdat ik jullie enkele zaken wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.”

(Soerat Aali cImraan: 50)

 

Ook geloven wij dat Jezus (vrede zij met hem) niet is gestorven, noch dat zijn vijanden, de kinderen van Israël, hem hebben gedood. In plaats daarvan heeft Allah hem van hen gered en hem levend opgeheven naar de hemel. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak: ,,Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maria, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben.”

(Soerat an-Nisaa': 156-158)

 

Wij geloven dat hij zijn volgelingen heeft geïnformeerd over de komst van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En (gedenkt) toen Jezus zoon van Maria zei: ,,O kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van ene verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed.” Toen hij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zij: ,,Dit is duidelijk tovenarij.”

(Soerat as-Saff: 6)

 

cOebaadah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie getuigt dat er geen god is, behalve Allah alleen, zonder partner of iets aan Hem toe te kennen en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is en dat Jezus Zijn dienaar en Boodschapper is, een woord waarmee Allah Maria heeft begunstigd en een geest gecreëerd door Hem en dat het Paradijs waarheid is en dat de Hel waarheid is; Allah zal hem toelaten tot het Paradijs door welke poort hij maar wenst."

(al-Boekhaari en Moeslim)

 

Bijdrage van Emir Ertas 12 januari 2016